ikso logo

Ik Kies, Stuur, Ontwikkel

IKSO
Stadionkade 98-1
T: +31 (0) 641685770
W: www.ikso.nl
E: info@ikso.nl
KvK-nr.: 528 555 11
Btw-nr.: NL 850 632 262 B01
IBAN: NL 49 INGB 000 585 32 82


Privacy verklaring

VOF IKSO, gevestigd aan Stadionkade 98-1, 1076 BM, AMSTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

VOF IKSO
Stadionkade 98-1
1076 BM   AMSTERDAM
+31 6 55 19 17 94

 

Vincent van Lancelot is de Functionaris Gegevensbescherming van VOF IKSO. Hij is te bereiken via info@ikso.nl

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door VOF IKSO vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. VOF IKSO: de vennootschap waarvoor het Privacybeleid geldt.
 3. Website: de website van IKSO onder www.ikso.nl
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van VOF IKSO verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met VOF IKSO een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door VOF IKSO verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (o.a. implementatiebegeleiding, training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

 

Doelstellingen van vastleggingen zijn:
 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld feedbacktrainingen of bedrijfsintern project;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
  het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van VOF IKSO;
 • het toegang geven tot online leertrajecten m.b.t. tool IKSO;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / tool;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het eventueel in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.
Persoonsgegevens die wij verwerken

VOF IKSO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken namens opdrachtgevers in onze applicatie:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– (Ontwikkel)doelen

– Feedback vanuit collega’s en door gebruiker geselecteerde externen

Hieronder vindt u een overzicht van de (organisatie)gegevens die wij verwerken vanuit gebruik website en/of afname diensten:

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik van de smartphone app en online applicatie IKSO

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VOF IKSO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (grondslag: uitvoeren overeenkomst)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren (grondslag: uitvoeren overeenkomst)

– Om goederen en diensten bij u af te leveren (grondslag: uitvoeren overeenkomst)

– VOF IKSO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor de jaarrekening en/of onze belastingaangifte

(grondslag: wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

VOF IKSO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOF IKSO) tussen zit. VOF IKSO gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Slack in communicatie met developers
 • Trello in vastleggen procesafspraken klanten (o.a. NAW gegevens) en voortgang ontwikkeling tool/ app i.s.m. developers
 • Dropbox in vastlegging offertes, overeenkomsten en contracten (AVG-proof) (https://blogs.dropbox.com/business/2015/05/dropbox-for-business-iso-27018)
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VOF IKSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Klantinformatie                       10 jaar
Leveranciers informatie         10 jaar
Personeelsinformatie             10 jaar
Financiële gegevens               10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

VOF IKSO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VOF IKSO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

VOF IKSO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VOF IKSO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikso.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VOF IKSO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VOF IKSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ikso.nl